Regulament Intern de Functionare al Asociatiei "Explorer Gold Club"

Prima Pagina

Despre AEGC

Detectoare de Metale

Legende Comori

Membri AEGC

Legislatie

Cod Etica

Forum AEGC

 

 

 

CAP.I GENERALITATI

Art.1.Desfasurarea activitatii AEGC se bazeaza pe Statutul AEGC,Regulamentul intern de functionare(RIF) si Legislatia din Romania. Prezentul Regulament vine sa completeze Statutul asociatiei cu privire la membrii asociatiei, Consiliul Director, structura tehnica si departamentele specializate ale asociatiei precum si cu privire la sanctiunile ce pot fi aplicate si modul de aplicare a acestora.

CAP.II STRUCTURA SI ADMINISTRARE

Art.2. Poate deveni membru al asociatiei orice persoana fizica care a implinit varsta de 12 ani, a luat cunostinta despre Statutul si Regulamentul de functionare al asociatiei, pe care s-a angajat sa le respecte.
Art.3. Membrii asociatiei sunt membrii fondatori, membrii,membrii activi, colaboratori, si membrii de onoare.
Art.4. Membrii asociatiei sunt cei definiti de art.8 din Statutul AEGC si sunt persoane fizice pasionate de acest hobby legat de scopul si obiectivele cuprinse in Statut.
Art.5. Membii activi definiti conform art9 din Statutul AEGC sunt membrii asociatiei care detin detectoare de metale, echipamente de detectie sau radiestezice si participa la activitatile de detectie organizate de asociatie sau la actiuni individuale de detectie utilizand mijloacele de detectie proprii sau ale asociatiei daca sunt autorizati in acest sens.
Art.6. Membrii colaboratori sunt membrii definiti la art.10 din Statutul AEGC. Pot fii persoane fizice sau juridice care dobandesc aceasta calitate in conditiile care aduc AEGC o contributie materiala,financiara,logistica,fara a avea aceasta obligatie, in conditiile acceptate de Consiliul Director.
Art.7. Membrii fondatori sunt membrii asociatiei de la art 1. din Statutul AEGC. Ei nu cotizeaza si isi pierd drepturile in conditiile stabilite de Adunarea Generala.Drepturile si obligatiile acestora sunt legate de dobandirea si a calitatii de membru activ,colaborator sau de onoare.
Art.8 Membrii de onoare sunt membrii asociatiei definiti la art11. din Statutul AEGC.
Art 9.MembruColaborator si Membru de onoare se dobandeste prin dispozitie a Consiliului Director.Membrii de onoare dobandesc aceasta calitate cu conditia acceptarii in mod explicit a acestei calitati.Ei primesc o legitimatie care le atesta aceasta calitate.

Art.10. Membrii care nu au implinit varsta de 18 ani trebuie sa prezinte acordul scris al parintilor.
Membrii asociatiei beneficiaza de toate drepturile ce decurg din calitatea de membru doar daca au cotizatia platita la zi, cu exceptia membrilor fondatori si de onoare. Cuantumul taxei de inscriere si a cotizatiei este stabilit prin Dispozitie a Consiliului Director.
Art11. Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:
a. Sa participe la actiunile organizate de asociatie si sa faca propuneri in Conferinta asociatiei;
b. Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere, cu indeplinirea conditiilor cerute de Regulament si Statut;
c. Sa beneficieze de informari periodice referitoare la activitatea asociatiei;
d. Sa foloseasca bunurile din patrimoniul asociatiei dar numai pentru activitatile organizate de asociatie;
e. Au dreptul la contestatie impotriva dispozitiilor luate de Consiliul Director referitoare la persoana lor.
Art.12. Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:
a. Sa respecte statutul si regulamentul asociatiei;
b. Sa respecte Hotararile Conferintei asociatiei, Dispozitiile Consiliului Director precum si regulamentele departamentelor specializate;
c. Sa plateasca cotizatia lunara precum si celelalte contributii financiare necesare desfasurarii activitatii asociatiei, datorate in cuantumul stabilit de Consiliul Director;
d. Sa participe la activitatiile de detectii organizate de asociatie.
e. Sa aiba o comportare demna si civilizata fata de ceilalti membrii ai asociatiei, respectandu-le activitatea indiferent de pozitia lor in asociatie.
Art.13. Calitatea de membru al asociatiei se pierde astfel:
a. La cerere;;
b. Prin aplicarea sanctiunii de excludere definitiva sau temporara.
Art.14. In caz de nerespectare a Statutului, Regulamentului asociatiei, a hotararilor conferintei asociatiei precum si a dispozitiilor Consiliului Director, membrii asociatiei pot fi sanctionati. Sanctiunile sunt aplicate de presedintele asociatiei, cu acordul Consiliului Director, la propunerea membrilor activi, a membrilor Consiliului Director, precum si a directorilor de departament sau a responsabililor din structura administrativa a asociatiei.
Sanctiunile ce pot fi aplicate sunt urmatoarele:
a. Avertisment;
b. Excluderea care poate fi definitiva sau temporara .
Art.15. Sanctiunile sunt aplicate prin dipozitie a Consiliului Director, dupa ascultarea celui sanctionat. In cazul in care cel propus a fi sanctionat, convocat de Consiliul Director in scopul ascultarii sale lipseste cu rea credinta, absenta lui nu poate impiedica aplicarea sanctiunii.
Sanctiunea de excludere definitiva se poate aplica doar in urmatoarele cazuri:
a. Incalcarea in mod repetat a Statutului si Regulamentul asociatiei precum si a hotararilor Conferintei asociatiei si a dispozitiilor Consiliului Director;
b. Producerea de daune morale sau materiale asociatiei;
c. Condamnarea definitiva pentru savarsirea unor fapte penale intentionate.

CAPITOLUL III
CONSILIUL DIRECTOR

Art.16. Consiliul Director al asociatiei indeplineste conducerea operativa a asociatiei. Atributiile generale ale Consiliului Director sunt stabilite de Statutul asociatiei.
Consiliul Director este compus din presedintele Consiliului Director, vicepresedintele Consiliului Director, trei membrii ai Consiliului Director, precum si din presedintii Sucursalelor si Filialelor AEGC.
Art.17. Consiliul Director este ales de Conferinta asociatiei prin vot secret odata la patru ani. Membru al Consiliului Director poate deveni orice membru al asociatiei care indeplineste conditiile prevazute de prezentul Regulament.
Art.18. Consiliul Director este convocat de presedinte in scris cu cel putin sapte zile inainte de data sedintei. Odata cu convocarea va fi aratata ordinea de zi a sedintei. In exercitarea atributiilor sale Consiliul Director emite Dispozitii luate cu majoritatea membrilor
Consiliului Director. Dispozitiile luate cu respectarea Statutului si a Regulamentului sunt obligatorii pentru toti membrii asociatiei.
Art.19. Presedintele Consiliului Director este totodata si presedintele asociatiei.
Presedinte al Consiliului Director poate fi orice membru activ, major care indeplineste urmatoarele conditii:
a. Are o vechime neintrerupta ca membru activ in asociatie de cel putin trei ani ;
b. A ocupat anterior o functie in Consiliul Director;.
Presedintele este ales de Conferinta asociatiei prin vot secret.
Candidaturile impreuna cu Curiculum Vitaie se depun la secretariatul asociatiei cu cel putin o luna inainte de Conferinta. Secretarul asociatiei sau alta persoana numita de Consiliul Director cu organizarea alegerilor, va aduce la cunostinta tuturor membrilor asociatiei, inclusiv la a membrilor sucursalelor si filialelor, candidaturile prezentate.
Alegerile se desfasoara in ziua Conferintei asociatiei. In cadrul filialelor alegerile se desfasoara cu sapte zile inainte de Conferinta asociatiei, pentru ca rezultatele sa poata ajunge la organizatia centrala inainte de inceperea alegerilor la aceasta. Presedintele va fi ales cu majoritatea membrilor asociatiei, dupa cumularea rezultatelor obtinute in cadrul sucursalelor si filialelor cu cele de la organizatia centrala. In cazul in care este necesara desfasurarea unui al doilea tur de scrutin, la acesta vor participa doar primii doi candidati mai bine plasati. Atributiile presedintelui sunt stabilite prin Statut. Presedintele, cu acordul Consiliului Director poate delega exercitarea unora din atributiile sale unui alt membru al Consiliului Director. Calitatea de presedinte se pierde la cerere, prin revocare de catre Conferinta asociatiei si in cazul primirii sanctiunii de excludere definitiva potrivit art.14 din prezentul Regulament.

Art.20.Vicepresedinte al Consiliului Director, poate fi orice membru activ major, care indeplineste urmatoarele conditii:
a. Are o vechime neintrerupta ca membru activ in asociatie de cel putin doi ani ;
b. A ocupat anterior o functie in Consiliul Director;
Vicepresedintele este ales dupa aceeasi procedura ca si presedintele asociatiei. Atributiile vicepresedintelui sunt cele stabilite de statut. Consiliul Director poate delega vicepresedintelui si exercitarea altor atributii, cu respectarea statutului. Calitatea de vicepresedinte se pierde la cerere, prin revocare de catre conferinta asociatiei si in cazul primirii sanctiunii de excludere definitiva potrivit art.14 din prezentul regulament.
ART.21. Membrul al Consiliului Director poate fi orice membru activ major care indeplineste urmatoarele conditii:
a. Are o vechime neintrerupta ca membru activ in asociatie de cel putin doi ani.
Membrul Consiliului Director este ales dupa aceeasi procedura ca si presedintele asociatiei. Atributiile membrilor Consiliului Director sunt stabilite prin Dispozitie a Consiliului Director. Calitatea de membru al Consiliului Director se pierde la cerere, prin revocare de catre conferinta asociatiei si in cazul primirii sanctiunii de excludere definitiva potrivit art.14 din prezentul regulament.
ART.22. In caz de vacanta a unui post din Consiliul Director se vor organiza alegeri pentru completarea Consiliului Director. In acest caz sunt aplicabile toate dispozitiile privitoare la alegerea membrilor Consiliului Director din prezentul regulament.

CAPITOLUL IV
STRUCTURA TEHNICA

ART.23. Structura tehnica este compusa din structura administrativa si departamentele specializate pe domenii de activitate ale asociatiei. Responsabilii din structura administrativa precum si directorii de departamente specializate sunt numiti de Consiliul Director si isi pierd aceasta calitate prin revocare sau la cerere.
ART.24. Structura administrativa a asociatiei este compusa din Secretariatul si Departamentul financiar administrativ.
ART.25. Secretariatul asociatiei este condus de secretarul sau Ofis Managerul asociatiei. Acesta este numit de catre Consiliul Director putand fi orice membru major al asociatiei. Daca este necesar Consiliul Director poate numi ca secretar sau Ofis Manager o persoana din afara asociatiei care poate fi salariata pentru activitatea depusa conform legislatiei in viguare. Secretarul sau Ofis Mamagerul asociatiei are ca atributii efectuarea tuturor lucrarilor de secretariat necesare bunei desfasurari a activitatii asociatiei, precum si efectuarea altor activitati stabilite de presedintele asociatiei. Secretarul sau Ofis Managerul poate fi sanctionat pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin. Sanctiunile ce-i pot fi aplicate sunt atat cele prevazute de art.14 pentru secretarul nesalariat membru al asociatiei precum si cu sanctiuni specifice salariatilor, care pot fi:
a. Avertisment;
b. Diminuarea salariului cu pana la 10% pe o perioada de 1 pana la 3 luni;
c. Desfacerea contractului de munca.
Sanctiunile sunt aplicate de presedinte cu acordul Consiliului Director, cu respectarea legislatiei muncii. Calitatea de secretar se pierde la cerere, prin revocare de catre Consiliul Director, iar pentru secretarul membru al asociatiei si prin pierderea calitatii de membru al asociatiei potrivit art 14.
ART.26. Departamentul financiar-administrativ este compus din contabil, casier si administratorul patrimoniului asociatiei.
ART.27 Contabilul este subordonat Consiliului Director, de care este numit dintre membrii asociatiei care au studii de specialitate economice sau poate fi o persoana din afara asociatiei, cu studii de specialitate si care poate fi salariat al asociatiei cu respectarea legislatiei muncii.
Atributiile contabilului sunt urmatoarele:
- raspunde de intreaga activitate financiara a asociatiei;
- raspunde de respectarea legislatiei in ce priveste organizarea gestiunilor;
- reprezinta asociatia in relatiile cu organismele financiar-contabile;
- indeplineste alte atributii din domeniul financiar-contabil stabilite de Consiliul Director.
Contabilul poate fi sanctionat pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin cu sanctiunile prevazute de art.14 pentru contabilul membru nesalariat sau cu sanctiunile prevazute de art.25 pentru contabilul salariat. Sanctiunile sunt aplicate de presedintele asociatiei cu acordul Consiliului Director. Calitatea de contabil se pierde prin revocare de catre Consiliul Director sau la cerere, iar pentru contabilul membru al asociatiei si prin pierderea calitatii de membru.
ART.28. Casierul asociatiei este numit de Consiliul Director fiind subordonat presedintelui asociatiei si contabilului. Poate fi casier al asociatiei orice membru al asociatiei, putand fi si o persoana din afara asociatiei, salariata.
Atributiile casierului sunt urmatoarele:
- se ocupa de incasarea cotizatiilor precum si al tuturor celorlalte contributii financiare datorate de membrii asociatiei in cuantumul stabilit de Consiliul Director;
- efectueaza toate operatiunile de intrare in contul asociatiei a tuturor sumelor provenite din donatii, sponsorizari precum si din alte surse legale;
- efectueaza toate operatiunile de intrare si iesire din contul asociatiei a tuturor sumelor necesare desfasurarii activitatii asociatiei, punand la dispozitia directorilor de departament si al Coordonatorilor de proiect, la cererea presedintelui a sumelor necesare desfasurarii tuturor activitatilor;
- efectueaza toate platile cerute de buna desfasurare a activitatii asociatiei;
- exercita alte atributii stabilite de presedintele asociatiei si de contabil.
Casierul este subordonat presedintelui asociatiei si contabilului in fata carora raspunde pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin. El poate fi sanctionat pentru neindeplinirea atributiilor potrivit prezentului regulament prin aplicarea sanctiunilor prevazute de art.14 pentru casierul membru al asociatiei sau cele prevazute de art.25 pentru casierul salariat.
Calitatea de casier se pierde la cerere sau prin revocarea de catre Consiliul Director, iar pentru casierul membru al asociatiei si prin pierderea calitatii de membru, potrivit articolului 14..
ART.29. Prin Dispozitie a Consiliului Director pot fi infiintate departamente specializate pe diferitedomenii de activitate ale asociatiei. Odata cu dispozitia de infiintare se va numi un director de departament dintre membrii activi majori subordonat presedintelui si Consiliului Director, in fata carora va raspunde de neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor ce-i revin. Atributiile Directorului de departament sunt stabilite de Statut. Directorul de departament va alcatui un regulament de functionare al departamentului pe care-l conduce, care va fi aprobat de Consiliul Director.
In infiintarea Departamentelor specializate si la aprobarea regulamentelor de functionarese va tine seama de prevederile Statutului si Regulamentului asociatiei referitoare la domeniul de activitate al asociatiei, prevederile referitoare la drepturile si obligatiile membrilor si ale Consiliului Director, precum si cele referitoare la structura tehnica si Departamentele specializate ale asociatiei. Dispozitia de infiintare a Departamentelor specializate precum si regulamentele de functionare a acestora sunt obligatorii pentru toti membrii asociatiei. In cazul in care existenta unui Departament specializat nu se mai justifica va fi desfiintat prin Dispozitie a Consiliului Director.
Pentru neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor ce-i revin Directorul de Departament poate fi sanctionat cu una din sanctiunile prevazute de ART.14 de prezentul regulament sau poate fi revocat din functie. Calitatea de Director de Departament se pierde la cerere, prin revocare sau prin pierderea calitatii de membru al asociatiei, conform art.14.

CAPITOLUL V
ACTIVITATI DE TEREN

Art.30. Activitatile in teren de detectii,explorari,cautari sau activitati sportive de detectii sunt stabilite in sedinta Consiliului Director.Fiecare iesire in teren va fi condusa de presedintele asociatiei sau un membru al Consililui Director.Iesirile in teren pot fi conduse si de unul din membrii activi ai asociatiei cu delegatie aprobata de Consiliul Director.
Toate iesirile in teren vor fi consemnate intr-un registru al asociatiei si se vor desfasura dupa un program de activitate stabilit de presedinte sau Consiliul Director.
Membrii asociatiei cu varsta cuprinsa intre 12 si 18 ani care vor sa participe la activitatile asociatiei in teren trebuie sa aiba acceptul parintilor.
La activitatile de instruire cu privire la folosirea si utilizarea unui detector de metale organizate de asociatie pot participa si copii sub 12 ani cu acordul parintilor.
Toate activitatile de teren se desfasoara conform prezentului regulament.

CAPITOLUL VI
COMISIA DE CENZORI

Art.31Daca asociatia depaseste 100 de membrii inscrisi controlul financiar intern se exercita de catre o Comisie de Cenzori compusa din trei cenzori alesi odata la doi ani, de conferinta asociatiei, dintre membrii majori ai asociatiei, care nu detin nici o alta functie in Consiliu de Conducere sau in structura administrativa a asociatiei.Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil.
Atributiile Comisiei de Cenzori sunt urmatoarele:
- controleaza activitatea gestionara a persoanelor cu responsabilitati in cadrul asociatiei intocmind in acest scop un raport;
- verifica activitatea membrilor Consiliului Director, a structurilor tehnice specializate si a coordonatorilor de proiect;
- prezinta anual rapoarte asupra activitatii asociatiei in Conferinta asociatiei.
Art.32. In exercitarea atributiilor sale, Comisia de Cenzori este independenta, raspunzand numai in fata Conferintei asociatiei.
In cazul in care constata unele neregularitati savarsite de catre membrii structurii administrative, a directorilor departamentelor specializate sau a coordonatorilor de proiect, poate cere Consiliului Director revocarea acestora. In cazul in care constata savarsirea uor neregularitati de catre membri Consiliului Director, poate solicita intrunirea unei Conferinte extraordinare a asociatiei, cu acordul a cel putin 30% din membri activi. Comisia de Cenzori poate cere membrilor activi suspendarea din functie a membrului Consiliului Director ce a savarsit abateri, pana la Conferinta extraordinara a asociatiei. Suspendarea va fi aprobata numai cu votul a cel putin jumatate plus unul din numarul total al membrilor activi.

Art.33. Incetarea calitatii de membru al Comisiei de Cenzori, se poate realiza numai la cerere sau prin revocare de catre Conferinta asociatiei. Membrii Comisiei de Cenzori, pot fi sanctionati pentru neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor ce le revin numai de catre Conferinta asociatiei cu sanctiuniile prevazute de art.14. In cazul in care membrii ai Comisiei de Cenzori savarsesc neregularitati, sau in caz de vecanta al unui post din Comisia de Cenzori, va fi convocata Conferinta extraordinara a asociatiei pentru revocarea acestora din functie sau pentru completarea comisiei, de catre Consiliul Director cu acordul a cel putin 30% din membrii activi.

CAPITOLUL VII
DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Art.34. Prezentul Regulament vine sa completeze Statutul asociatiei si intra in vigoare pe data aprobarii de catre Conferinta asociatiei, data de la care vechiul Regulament este abrogat. In conformitate cu prezentul Regulament se vor alcatui regulamentele de functionare ale departamentelor specializate, precum si fisa posturilor din structura administrativa. Prezentul Regulament poate fi modificat ori de cate ori este nevoie folosind aceeasi procedura.